Voorwaarden

Alle dienstverlening van PerfectCode gebeurt op basis van de Nederland ICT voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. In dit document staat beschreven hoe PerfectCode zijn diensten uitvoerd, wat u kan verwachten van PerfectCode, waar u recht op heeft en waar PerfectCode recht op heeft. Met klem raad ik u aan dit document door te lezen.

Dit document is hier te vinden: NederlandICTVoorwaarden.pdf

Samenvatting

Omdat ik snap dat het gehele document lezen nogal een taak is staat hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten. Aan deze samenvatting kan geen enkel recht ontleent worden. Het volledige Nederland ICT voorwaarden document blijft ten alle tijden leidend. Ik raadt onverminderd aan het document zelf te lezen en begrijpen. In de samenvatting en in het document is PerfectCode 'leverancier' en u 'klant'. Mocht een artikel niet duidelijk zijn, dan kunt u het artikel opzoeken in het document hierboven.

3.1 Prijzen zijn altijd exclusief overheidsheffingen (waaronder BTW) en dienen altijd in euro's betaald te worden.

3.7 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaald, is klant over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.

4.1 Overeenkomst duurt een jaar mits de duur niet vermeld wordt.

5.2 Programmatuur bevat bedrijfsgeheimen en dient dus als vertrouwelijk beschouwd te worden.

8.1 Product is eigendom van leverancier totdat verschuldigde bedragen voor het product in hun geheel betaald zijn.

10.1 Zaken die leverancier maakt mag de leverancier altijd aanpassen, ook na overdracht van intellectueel recht.

10.5 Leverancier kan geen zaken van derden gebruiken zonder recht (denk aan copyright). Mocht leverancier dit wel doen, dan is het aan leverancier dit op te lossen.

10.6 Leverancier is vrijgesteld van aanspraak als de klant materiaal levert waar rechten van derden op berusten (denk aan copyright op een aangeleverd plaatje om te verwerken in een website).

11.1 Partijen erkennen dat meewerking en samenwerking van belang zijn voor het slagen van de werkzaamheden.

11.2 Klant is verantwoordelijk voor de acceptatie van de selectie van het te leveren werk. Maten in de selectie zijn niet bindend (bijvoorbeeld font grootte in designs).

11.5 Klant is verantwoordelijk voor het leveren van wachtwoorden, licenties, certificaten etc. die ervoor zorgen dat leverancier middelen van klant kan gebruiken die relevant zijn voor de overeenkomst.

11.6 Klant is verantwoordelijk voor beheer en instructie aan gebruikers van de opgeleverde programmatuur.

11.7 Klant is verantwoordelijk voor hulpprogrammatuur en omgeving op klant zijn eigen apparatuur.

14.1 Termijnen en data (als in datum) zijn indicatief en niet bindend, de termijnen en data dienen wel door leverancier nagestreefd te worden.

14.2 Mocht er een overschrijding van een termijn of datum dreigen, dan dient er overleg tussen partijen plaats te vinden.

14.3 Leverancier komt alleen in verzuim na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebreke stelling en een redelijke periode voor mogelijkheid tot zuivering.

14.4 Mocht er in fases gewerkt worden, dan is leverancier niet verplicht de volgende fase te starten mits de vorige fase nog niet schriftelijk goedgekeurd is.

14.5 Mochten specificaties van het op te leveren werk tijdens het project veranderen dan gelden opleverdata niet meer. Ook kan (de vraag naar) meerwerk tijdens het project nimmer grond zijn voor klant om de overeenkomst op te zeggen.

15.2 Als leverancier al werk gedaan heeft en het contract wordt voortijdig opgezegd, dan kan leverancier de kosten voor dit werk direct in rekening brengen bij klant.

15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

15.5 Mocht klant failliet gaan of zeggenschap van klant wijzigt, dan mag leverancier zonder enige schade de overeenkomst opzeggen zonder verdere opzeghandelingen.

16.1 Totale aansprakelijkheid van leverancier kan maximaal het bedrag van de overeenkomst zijn en kan niet meer dan 500.000 euro zijn.

16.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

18.1 Bij schriftelijk overeengekomen meerwerk (werk dat niet initieel is overeengekomen) zullen deze prestaties vergoedt wordten tegen afgesproken tarief of anders normaal tarief van de leverancier.

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren.

22.2 Mochten er afspraken gemaakt zijn over beschikbaarheid van systemen, dan wordt vooraf aangekondigd onderhoud niet meegeteld als zijnde onbeschikbaarheid van het systeem.

24.1 Software die aan klant geleverd wordt mag niet gebruikt worden door derden.

24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of onvang van de Software-as-a-service dienst aanbrengen.

24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de Software-as-a-service dienst.

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de Software-as-a-service dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier spant zich hier wel voor in.

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

26.1 Klant heeft op basis van wetgeving verplichtingen tegenover derde betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant.

28.7 Klant mag programmatuur niet doorverkopen.

28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en / of het verlenen van onderhoud van de programmatuur en / of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en / of beheerders van de programmatuur.

30.1 Indien geen acceptatietest is overeengekomen accepteert de klant de software met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken bij de aflevering of, indien schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie.

30.3 Legt uit wat verstaat wordt onder 'fouten' in de software.

30.6 Legt uit wanneer software geaccepteerd is.

34.1 Legt uit welke garantie er geldt.

36.4 Mocht er agile scrum gebruikt worden, dan is de laatste ontwikkelfase de acceptatie. Daarbij is leverancier niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.7 Een 'content management system' is geen verplichting voor leverancier bij het ontwikkelen van een website.

36.8 In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan.

39.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden zit tevens het recht tot gebruik van de programmatuur.

40.2 Leverancier staat er niet voor in dat de website goed werkt op alle browsers en alle (toekomstige) versies van de browsers, evenmin als alle soorten apparatuur.

41.1 Indien onderhoud is overeengekomen dan omvat dit herstel van fouten zoals in artikel 30.3 omschreven.

41.5 Mocht er onderhoud gepleegd moeten worden, dan accepteert klant dat gebruik van de software tijdelijk gestaakt kan worden.

42.3 Mocht er een nieuwe versie van de programmatuur ter beschikking gesteld, dan staat leverancier niet voor in dat de nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevalt als de voorgaande versie.

44.1 Bij gebrek aan een betaalschema in de overeenkomst wordt support de kalendermaand voor de levering van support betaald.

44.2 Support gaat in vanaf de overeenkomstdatum en vergoeding is verschuldigd of de klant gebruik maakt van de software en/of support of niet.